Zielona energia

  • Date
    2007-2024

Kancelaria ma duże doświadczenie w doradztwie dotyczącym projektów polegających na budowie farm wiatrowych.

Kancelaria świadczyła pomoc prawną w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, transport, montaż oraz uruchomienie turbin wiatrowych, a także na wykonanie robót budowlanych niezbędnych dla montażu turbin.

Projekty realizowane były  m.in. w miejscowościach: Batkowo, Września, Grzybowo oraz w Gminie Żuromin i w gminie Nakło nad Notecią.

Przedmiotem w/w usług w szczególności było: przygotowanie Regulaminu pracy Komisji przetargowej; przygotowanie Regulaminu udzielania zamówień; przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz wzorem umowy; przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu; przygotowanie odpowiedzi na pytania wykonawców; sprawdzenie ofert, przygotowanie pism o wyjaśnienie i uzupełnienie ofert oraz pism z informacją o wyniku postępowania; przygotowanie protokołów z prac komisji przetargowej; przygotowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; wsparcie prawne Zamawiającego w trakcie realizacji umowy; przygotowanie aneksów do umowy.

W ramach projektów związanych z instalacją kolektorów słonecznych, instalacji solarnych, prawnicy naszej Kancelarii uczestniczyli m.in. przy realizacji zamówień publicznych na:

  • instalacje kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Dąbrowa Białostocka;
  • wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji solarnych w Gminie Abramów, realizowanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”;
  • instalacje kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie Gmin Sędziszów, Wiślica, Stopnica, Tuczępy, Nowy Korczyn, Gnojno, Solec – Zdrój, Pacanów, Pińczów, Kije” w trybie „projektuj i wybuduj” realizowanego w ramach Projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego ” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
  • instalację kolektorów słonecznych dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w ramach Projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;
  • zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnych i instalacji lamp hybrydowych w ramach projektu „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Strzegowo”;
  • projekt pt.: Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach wykorzystanie kolektorów i pomp ciepła do produkcji ciepła na potrzeby własne” realizowany w ramach” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia. Postepowanie: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i pompy ciepła w ramach projektu pn” Odnawialne źródła energii w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – wykorzystanie kolektorów i pomp ciepła do produkcji ciepła na potrzeby własne”;
  • projekt Słoneczny Augustów – zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w Augustowie poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej, prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.

Related Projects