Stadion piłkarski

Prawnicy naszej Kancelarii uczestniczyli w projekcie polegającym na budowie stadionu piłkarskiego przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie zarówno w trakcie  przygotowania projektu jak i na etapie realizacji postępowania przetargowego na roboty budowlane oraz w postępowaniu przetargowym na wybór Inżyniera kontraktu.

Realizacja przedmiotowego zamówienia wymagała rozbiórki istniejących obiektów, znajdujących się na terenie inwestycji o łącznej kubaturze ok. 87 000 m3 w tym między innymi masztów oświetleniowych, istniejących trybun ziemnych, budynku trybuny zachodniej.

Ze względu na wymóg postawiony przez konserwatora zabytków Zamawiający wymagał, aby zostały zachowane 3 ściany elewacyjne istniejącego budynku głównego trybuny zachodniej o wymiarach: długość fasady głównej ok. 114,0 m, elewacji bocznych ok. 5,5 m, wysokość ok. 18,5 m.

Zamawiający wymagał również, aby przedmiot zamówienia był realizowany bez potrzeby przerywania rozgrywek piłkarskich.

Ponadto Zamawiający wymagał także, m.in. aby wszystkie miejsca siedzące były zadaszone i podzielone na kategorie jakościowe wyróżniające się lokalizacją i standardem funkcjonalnym, a także aby konstrukcja dachu stadionu została umieszczona na wysokości ok. 28,70 m i składała się z przestrzennych dźwigarów stalowych i pokrycia z tkaniny z włókna szklanego z powłoką teflonową oraz częściowo z płyt poliwęglanowych.

Dokumentację projektową na budowę Stadionu wykonali architekci z pracowni JSK Architekci.

Ze względów proceduralnych postępowanie na budowę stadionu piłkarskiego przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie zostało zrealizowane w trybie przetargu ograniczonego. W tym trybie Zamawiający miał większą kontrolę nad przebiegiem postępowania. W pierwszym etapie Zamawiający określił podstawowe zasady na których będzie realizowane postępowanie tj. m.in. warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria oceny ofert, a następnie przeprowadził ocenę złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zastosowana procedura pozwoliła uniknąć wielu nieuzasadnionych i bezprzedmiotowych pytań, których jedynym celem byłoby wydłużenie procesu udzielenia zamówienia.

W pierwszym etapie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na budowę stadionu piłkarskiego przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie złożyło 9 wykonawców (większość to międzynarodowe konsorcja).

Dopiero w drugim etapie postępowania Zamawiający zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych zakwalifikowanym wykonawcom przekazał kompletną treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz całą dokumentacją projektową oraz wzorem umowy. Zamawiający przygotował w niniejszym postępowaniu  wzór Umowy  zgodnie z Warunkami kontraktowymi dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, pierwsze wydanie w języku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs – Conseils – FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000, Szwajcaria, oraz trzecie wydanie angielsko – polskie 2005 (tłumaczenie 1. wydania 1999). Zastosowanie warunków kontaktowych FIDIC wiązało się ściśle z założeniem Zamawiającego, aby zlecić nadzór nad robotami budowlanymi koniecznymi do wykonania Stadionu wyspecjalizowanej firmie. W związku z powyższym Zamawiający przygotował i przeprowadził także postępowanie na wybór Inżyniera dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa stadionu piłkarskiego przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie, w realizacji którego również uczestniczyliśmy.

W drugim etapie postępowania na budowę stadionu piłkarskiego przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie, oferty złożyło 4 wykonawców.

W postępowaniu na budowę Stadionu, Zamawiający wybrał ofertę Konsorcjum w składzie: Lider Konsorcjum: Polimex Mostostal S.A., Członek Konsorcjum: Baugesellschaft Walter Hellmich GmbH.

W postępowaniu na wybór Inżyniera dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa stadionu piłkarskiego przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wybrany został wykonawca: Konsorcjum w składzie: Lider Konsorcjum: ECM Group Polska Sp. z o.o., Członek Konsorcjum: BEG Ingenierie Polska Sp. z o.o.

Sprawna realizacja skomplikowanej inwestycji bez przerywania rozgrywek piłkarskich oraz przy ściśle określonych wymaganiach konserwatora zabytków, potwierdziła że zarówno postępowania przetargowe jak i wypracowane rozwiązania umowne były właściwe.

W okresie przygotowawczym poprzedzającym ogłoszenie postępowań przetargowych, wypracowanych zostało szereg rozwiązań proceduralnych, które sprawdziły się podczas postępowania na budowę Stadionu oraz na nadzór inwestorski. Część rozwiązań proceduralnych wypracowanych podczas postępowania przetargowego na budowę stadionu przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie została w późniejszym okresie wykorzystana przy budowie innych stadionów podczas Euro 2012.

Related Projects